เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

กฎกระทรวง กรณีกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑