เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566และสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567