เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

กิจกรรมแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

นายไพรัตน์  การะเกดธารา นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ให้นโยบาย กับ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เรื่องการต่อต้านการทุจริต “ห้าม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่จัน กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่บุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างเคร่งครัด”