เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

ประชุม วางแผน การจัดงานลอยกระทง

          เทศบาลตำบลแม่จัน ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการ เพื่อจัดเตรียมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2567