เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

พระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503