เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลแม่จัน จัดโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตำบลแม่จัน (ประจำปีงบประมาณ 2566) ณ หมู่ 2 บ้านบ่อแร่ โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่และชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำ