เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “MOl waste Bank Week-มหาดไทย ปักธง ประกาศความสำเร็จ 1 ธนาคารขยะ ”

วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินการกิจกรรม “MOl waste Bank Week-มหาดไทย ปักธง ประกาศความสำเร็จ 1 ธนาคารขยะ ” โดย จัดพื้นที่สำหรับการสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิล (เสมือนจริง) ของกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยมีกิจกรรมสาธิตการชื้อขายขยะ เช่น ขวดพลาสติก กระดาษลัง และขยะรีไซเคิลเพื่อเป็นการปลูกฝังการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายไพรัตน์ การะเกดธารา นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ได้แจ้ง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง โดย นายไพรัตน์ การะเกดธารา นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ได้แจ้งประกาศนโยบายให้ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ทุกวาระเทศกาล และโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใด เพื่อขับเคลื่อน กิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ สร้างความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ Do’s and Don’ts และควรพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลแม่จัน

กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์ 2567

เทศบาลตำบลแม่จันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระห่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร ระหว่างวันที่ 24-15 กุมภาพันธ์ 2567

การบริหารจัดการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ

โครงการกินข้าวใหม่ (อ้อบือซอโค๊ะ) ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มอบหมายให้ พ.อ.อ. ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีกินข้าวใหม่ปกาเกอะญอ (อ้อบือซอโค๊ะ) อำเภออุ้มผาง ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาหมู่บ้านกล้อทอ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมี นายสรรักษ์ เรืองวังสัน รองปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน เป็นผู้กล่าวรายงาน

เทศบาลตำบลแม่จันร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดโครงการกินข้าวใหม่ (อ้อบือซอโค๊ะ) ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวิถีชีวิตการปลูกข้าวไร่ของชนเผ่าปกาเกอะญอ และส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

2) เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

3) เพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี การแบ่งปันเอื้ออาทร ของประชาชนในชุมชน เป็นการสร้างสังคมแห่งความสุข

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีเรียกขวัญข้าว, การประกวดธิดาและหนูน้อย ข้าวใหม่, การแสดงศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่นชนเผ่าปกาเกอะญอ , การละเล่น กีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

#ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท 🙏🙏🙏

#ขอขอบคุณหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ให้งานสามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี🙏🙏🙏

ตั้งด่าน 7 วันอันตราย ช่วงปีใหม่ 2567

เทศบาลตำบลแม่จันได้ร่วมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566-4 มกราคม 2567

ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

🧿 ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

🌟 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🇹🇭 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

🙏🙏“น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” 🙏🙏

✅️ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน

“โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566”

“โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566” เทศบาลตำบลแม่จันจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามกีฬาบ้านเปิ่งเคลิ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2567

เทศบาลตำบลแม่จันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

เปิดงานกีฬาสี รร.ตชด.บ้านหม่องกวั๊ะ

นายไพรัตน์ การะเกดธารา นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ร่วมกับรองนายกและที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน เปิดงานกีฬาสี ณ โรงเรียนบ้านหม่องกั๊วะ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

ประชุม วางแผน การจัดงานลอยกระทง

          เทศบาลตำบลแม่จัน ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการ เพื่อจัดเตรียมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2567

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลแม่จัน จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระที่ 2,วาระที่ 3 และญัตติอื่นๆ

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลแม่จันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หมู่ 2 บ้านบ่อแร่ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่และประชาชน

พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถฯ

นายไพรัตน์ การะเกดธารา นายกเทศมาตรีเทศบาลตำบลแม่จันพร้อมคณะบริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออุ้มผาง

กิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลแม่จัน จัดโครงการกิจกรรมเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยถวายเทียนพรรษาและสังฆทานให้กับวัดในเขตพื้นที่ตำบลแม่จัน

โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลแม่จัน ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์ จึงได้จัดทำโครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะ 5 ปีที่ 5) ขึ้น เพื่อให้มีกิจกรรมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและปลูกฝังให้คนในชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ตำบลแม่จัน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลแม่จัน                                                                                                                         

กิจกรรมแสดงเจตจำนงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

นายไพรัตน์  การะเกดธารา นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ให้นโยบาย กับ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เรื่องการต่อต้านการทุจริต “ห้าม ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลแม่จัน กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่บุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างเคร่งครัด”

26 มิถุนายน วันยาเสพติดโลก

นายไพรัตน์ การะเกดธารา นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลแม่จัน จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีการกล่าวรายงานสารและปฏิญาณตน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาฯ

เทศบาลตำบลแม่จันเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา ณ อำเภออุ้มผาง

กิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่จัน จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดลูกน้ำยุงลายในบริเวณชุมชนและหน่วยงานราชการ โดยร่วมกับ รพ.สต.อสม. ฉใส่ทรายอะเบท และทำลายแหล่งที่มีน้ำขัง) เพื่อป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

กิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลแม่จัน จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมีนายไพรัตน์ การะเกดธารา และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลบแม่จันเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หมู่บ้านเปิ่ิงเคลิ่ง,หมู่บ้านหม่องกวั๊ะ และหมู่บ้านกล้อทอ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2566

โครงการเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะกองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่จัน เข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ตามโครงการเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่จัน ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณวัดเขาวงศ์พระจันทร์ ตามคำสั่งอำเภออุ้มผาง เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลแม่จัน จัดโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตำบลแม่จัน (ประจำปีงบประมาณ 2566) ณ หมู่ 2 บ้านบ่อแร่ โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่และชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

วันปิยะมหาราช

นายไพรัตน์ การะเกดธารา นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง

กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายไพรัตน์ การะเกดธารา นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

ข่าวกิจกรรม ทดสอบ – 6

           รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ทดสอบ 6 าากหวฟดาวก หฟดว กหวฟ่ด กสวหฟ่ดวกห ่ฟดวก ่หฟวสด ่กวสหฟ่ดวสก ่หฟวสด ่กหสวฟ ่ดาสก่หฟวสด่ กหาสว ฟ่ดสากวห่ ฟดวสก่ หสวฟด ่กวสห ฟ่ดวสก ่หฟวด่ กวสหฟ่ดวสก่หฟวสด กวห ดกว ห่ฟด่กหฟด่กหวสฟด่กสวห ดวกสห ดวก หดหก่ ดกหวสฟ่ ดวสาก่ห 

ข่าวกิจกรรม ทดสอบ – 5

           รายละเอียด ข่าวกิจกรรม ทดสอบ 5 าก่หฟวด่กวหฟ ดกวสห่ฟดวสก่ หฟวสด่ กวห่ฟ ดสวก่หฟว่ด กาสวหฟ่ ดาสวกห ่ฟวด ่กหวฟ่ ดกาวห ฟดวส่ก หวสฟ่ด กวหส่ฟดกวาสห่ฟดสวาก่ หฟสวด่ กหวสฟ่ ดกวสห ฟดาสกห ฟวสด ่กาหสวฟ่ ดาสวกห่ ฟดว ก่หวสฟ ด่กสวหฟ ่ดสวก่ หฟ