เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

มาตรฐาน หรือ คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ

คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ.2565

คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น