เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

รายงาน/การประเมินผล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่จัน พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต พ.ศ.2566

รายงานสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่จัน

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

รายงานติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566