เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567