เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

ITA 2566

ข้อข้อมูลการเชื่อมโยงคำอธิบาย
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูลประกอบด้วย 33 รายการ แบ่งเป็น 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างO1 โครงสร้าง• แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
• แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่าง
เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ
O2 ข้อมูลผู้บริหารO2 ข้อมูลผู้บริหาร• แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการ บริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด
• แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน
*กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ
O3 อำนาจหน้าที่O3 อำนาจหน้าที่• แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานO4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
O5ข้อมูลการติดต่อO5ข้อมูลการติดต่อ• แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
• ที่อยู่หน่วยงาน
• หมายเลขโทรศัพท์
• E-mail
• แผนที่ตั้ง
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้องO6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง• แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
O7ข่าวประชาสัมพันธ์O7ข่าวประชาสัมพันธ์• แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
O8Q&AO8Q&A• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสาร
ให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง
ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Webboard,
กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
O9 SOcial NetwOrkO9 SOcial NetwOrk• แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง
ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
9.2 การบริหารงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปีO10 แผนดำเนินงานประจำปี• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการดำเนินการ
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนO11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีในข้อ o10
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีO12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานO13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน• แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ตำแหน่งใด และกำหนดวิธีการขั้
นตอนการปฏิบัติอย่างไร
• จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการO14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ• แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
เป็นบริการหรือภารกิจใด และกำหนดวิธีการขันตอนการให้บริการ
หรือการติดต่ออย่างไร
• หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการO15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ• แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการO16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ• แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
O17 E–ServiceO17 E–Service• แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีO18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี• แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณ
ตามประเภทรายการใช้จ่าย
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือนO19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีในข้อ o18
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีO20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุO21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ• แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่
หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้
กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่
มเติม
โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุO22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ• แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2565
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนO23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน• แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น
งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อ
หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่
และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น
• เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา
6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565
* กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ในเดือนนั้
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีO24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี• แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ
ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลO25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล• เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565
• แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลO26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล• แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบาย
หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ o25
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลO27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล• แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้
บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
• การพัฒนาบุคลากร
• การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
• การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
* กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงาน
สามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีO28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี• แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตO29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต• แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน
รายละเอียดขั้
นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบO30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหาก
จากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่
วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูล
ของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีO31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี• แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
• มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียนทังหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2565
* กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นO32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น• แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
ผ่านทางช่องทางออนไลน์
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมO33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม• แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 10 รายการ แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
10.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift POlicy)O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift POlicy)• แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน
จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy)
• ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
* ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารO35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารสูงสุด
• เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ
กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม
และโปร่งใส
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีO36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี• แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ
การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการ
และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตO37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต• แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยง
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
• เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ
หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรO38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร• แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
• เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตO39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต• แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต
หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือนO40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน• แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตตามข้อ o39
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปี พ.ศ. 2565
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีO41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี• แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
10.2 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานO42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน• แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2564
• มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับ
ผลการประเมินฯ
• มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์
ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอน
หรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานO43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน• แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2565