เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

นันณภัส

1 2 3 7

ขอเชิญชวนบุคลากรกรมปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ทต.แม่จัน พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

รณรงค์ให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลแม่จันปลอดบุหรี่

เทศบัญญัติการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลแม่จัน

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จันเรื่องการบริหารกิจการประปา

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ทต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

การประเมินความเสี่ยงทุจริตเทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมเทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ ทต.แม่จัน พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

กิจกรรม “MOl waste Bank Week-มหาดไทย ปักธง ประกาศความสำเร็จ 1 ธนาคารขยะ ”

วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินการกิจกรรม “MOl waste Bank Week-มหาดไทย ปักธง ประกาศความสำเร็จ 1 ธนาคารขยะ ” โดย จัดพื้นที่สำหรับการสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิล (เสมือนจริง) ของกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยมีกิจกรรมสาธิตการชื้อขายขยะ เช่น ขวดพลาสติก กระดาษลัง และขยะรีไซเคิลเพื่อเป็นการปลูกฝังการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่จัน พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

ประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายไพรัตน์ การะเกดธารา นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ได้แจ้ง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง โดย นายไพรัตน์ การะเกดธารา นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ได้แจ้งประกาศนโยบายให้ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ทุกวาระเทศกาล และโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใด เพื่อขับเคลื่อน กิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ สร้างความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ Do’s and Don’ts และควรพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แบบรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

1 2 3 7