เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

การบริหารจัดการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ