เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

กิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย

กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่จัน จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดลูกน้ำยุงลายในบริเวณชุมชนและหน่วยงานราชการ โดยร่วมกับ รพ.สต.อสม. ฉใส่ทรายอะเบท และทำลายแหล่งที่มีน้ำขัง) เพื่อป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย