เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

กิจกรรม “MOl waste Bank Week-มหาดไทย ปักธง ประกาศความสำเร็จ 1 ธนาคารขยะ ”

วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินการกิจกรรม “MOl waste Bank Week-มหาดไทย ปักธง ประกาศความสำเร็จ 1 ธนาคารขยะ ” โดย จัดพื้นที่สำหรับการสาธิตการซื้อขายขยะรีไซเคิล (เสมือนจริง) ของกองทุนธนาคารคัดแยกขยะ เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยมีกิจกรรมสาธิตการชื้อขายขยะ เช่น ขวดพลาสติก กระดาษลัง และขยะรีไซเคิลเพื่อเป็นการปลูกฝังการคัดแยกขยะที่ต้นทาง