เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

ขอเชิญชวนบุคลากรกรมปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง