เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมเทศบาลตำบลแม่จัน