เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ