เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

ประชุมชี้แจงและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 9.00 น. นายไพรัตน์ การะเกดธารา นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ได้แจ้ง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง โดย นายไพรัตน์ การะเกดธารา นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน ได้แจ้งประกาศนโยบายให้ ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift policy) ทุกวาระเทศกาล และโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใด เพื่อขับเคลื่อน กิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศ สร้างความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ Do’s and Don’ts และควรพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมของเทศบาลตำบลแม่จัน