เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

เทศบาลตำบลแม่จัน จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระที่ 2,วาระที่ 3 และญัตติอื่นๆ