เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552