เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่4 พ.ศ.2543