เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ๒)