เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร