เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566