เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

โครงการกินข้าวใหม่ (อ้อบือซอโค๊ะ) ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น.

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มอบหมายให้ พ.อ.อ. ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีกินข้าวใหม่ปกาเกอะญอ (อ้อบือซอโค๊ะ) อำเภออุ้มผาง ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาหมู่บ้านกล้อทอ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมี นายสรรักษ์ เรืองวังสัน รองปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน เป็นผู้กล่าวรายงาน

เทศบาลตำบลแม่จันร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดโครงการกินข้าวใหม่ (อ้อบือซอโค๊ะ) ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1) เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวิถีชีวิตการปลูกข้าวไร่ของชนเผ่าปกาเกอะญอ และส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

2) เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

3) เพื่อสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคี การแบ่งปันเอื้ออาทร ของประชาชนในชุมชน เป็นการสร้างสังคมแห่งความสุข

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีเรียกขวัญข้าว, การประกวดธิดาและหนูน้อย ข้าวใหม่, การแสดงศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่นชนเผ่าปกาเกอะญอ , การละเล่น กีฬาพื้นบ้าน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

#ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท 🙏🙏🙏

#ขอขอบคุณหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ให้งานสามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี🙏🙏🙏