เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

โครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลแม่จัน ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์ จึงได้จัดทำโครงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะ 5 ปีที่ 5) ขึ้น เพื่อให้มีกิจกรรมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและปลูกฝังให้คนในชุมชน ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ตำบลแม่จัน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลแม่จัน