เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

งานกิจการสภา

1 2

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาวันเริ่มต้นประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 พ.ศ.2566

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566

ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566และสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2566

เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่จัน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2566

1 2