เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566

ประกาศผลการดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ประกาศผลการดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566

ประกาศผลการดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ประกาศผลการดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566

ประกาศผลการดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566

ประกาศผลการดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลการดำเนินการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566