เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

ประกาศ/หนังสือราชการต่าง ๆ

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จันเรื่องการบริหารกิจการประปา

รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลตำบลแม่จัน

ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลแม่จัน

ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่2/2566

ประกาศเทศาบลตำบลแม่จัน เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566

กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปี 2566