เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การประเมินความเสี่ยงทุจริตเทศบาลตำบลแม่จัน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรมเทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

มาตรการส่งเสริมคุรธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลแม่จัน