เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

เทศบัญญัติ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เทศบัญญัติการบริหารกิจการประปาเทศบาลตำบลแม่จัน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดระเบียบการจัดจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2546

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของอปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่4 พ.ศ.2543

รบ.มท. พัสดุของท้องถิ่น แก้ไขฯ ฉ.9 พ.ศ. 2553

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ2497

พระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ๒)

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์

กฎกระทรวง การงดหรืองดเบี้ยปรับ พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎกระทรวง กรณีกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบัญญัติงบประมาณ 2567

ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณ 2567