เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

แผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริต

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการนำแผนไปปฎิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ทต.แม่จัน พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน

ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ทต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ ทต.แม่จัน พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ทต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)

ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ ทต.แม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)