เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2564-2566

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจำปี 2567-2569

ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี 2567-2569

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลแม่จัน