เทศบาลตำบลแม่จัน จ.ตาก …

รายงานทางการเงิน

ประกาศรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

รายการการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินอื่น ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2565

ประกาศรายงานการเงินประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานแผ่นดิน พ.ศ.2564

ประกาศรายงานทางการเงินประจำปี พ.ศ.2564